BIM projektovanje železničke infrastrukture

Ferrovia je moderno softversko rešenje koje omogućava 3D projektovanje i održavanje železničkih pruga u skladu sa nacionalnim standardima. Kreirani 3D modeli sadrže dinamički povezane podatke i informacije i omogućavaju IFC i ostale standardne zapise.

Integrisano projektovanje i održavanje železnica

Ferrovia nudi kompletne alate za projektovanje osovine, uzdužnih i poprečnih profila, izračune nadvišanja i projektovanje skretnica i veza koloseka. Alati za lineranu regresiju postojećih osa i niveleta (BestFit metoda) omogućavaju pripremu podataka za korekcije železničkih koloseka po visini i smeru, koristeći mašine za niveliranje (Plasser & Theurer).

Intuitivni korisnički interfejs

Korisnički interfejs i tokovi rada slede najbolje inženjerske prakse u projektovanju železnica. Omogućavaju brzo savladavanje softverskih alata i posvećenosti inženjerskim detaljima i najboljim rešenjima.

Karakteristike

CGS Labs softverska rešenja pružaju podršku za BIM podatke a koja nisu ograničena CAD platformom koja se koristi. 3D modeli puteva, železnica i rečnih kanala generisani su kao detaljni 3D solid objekti sa proširenim BIM metapodacima vezanim za objekte, ili kao više površina za upotrebu sa računarski vođenim mašinama, itd.

Ferrovia nudi menadžer osobina za dodavanje i izmenu osobina podataka 3D solida, što omogućava kompatibilnost sa COBie (Construction Operations Building Information Exchange).

Ferrovia 3D modeli i atributi podataka se mogu izvesti u IFC datoteke. Izvoz u IFC format se redovno ažurirau u skladu sa buildingSMART međunarodnim specifikacijama.

Alat Analiza kolizija omogućava projektantima da nađu moguće kolizije između označenih 3D solid objekata unutar samog crteža što štedi vreme potrebno za izvoz modela i kreiranje analize kolizija u trećoj aplikaciji izvan CAD okruženja.

Digitalni model terena (DMT)

Ferrovia podržava različite digitalne modele terena (DMT) za brže i efikasnije projektovanje na različitim tipovima ulaznih podataka. Sadrži svoj sopstveni DMT alat, podržava Civil3D teren, BricsCAD teren i osnovne 3D face objekte.

3D Kosine / Grading

Kreiranje složenih nagiba sa više uslova u useku ili nasipu pruža korisnicima mogućnost pokrivanja različitih scenarija projektovanja i geometrije za sve vrste projekata puteva, od jednostavnog projektovanja šumskih puteva do složenog projektovanja geometrije raskrsnice. Pored toga, kreiranje parkirališta, puteva, železničkih pruga, platoa, rečnih kanala i drugih objekata, lakše je i brže pomoću CGS Labs grading funkcije.

Kreiranjem kompleksnog gradinga sa višestrukim uslovima za nasipe i useke korisniku se omogućava da kreira različite varijante projekta i da zadovolji geometrijske zahteve svih vrsta železničkih projekata, od jednostavih projekata sa jednim kolosekom do projektovanja geometrije kompleksnih dvokolosečnih ili višekolosečnih pruga. Osim toga, kreiranje površinskih objekata, puteva, železničkih koloseka, rečnih kanala i drugih objekata je jednostavno i brzo sa funkcijom za grading.

Geoprostorni podaci

Ferrovia pruža jedinstvenu mogućnost uvoza rasterskih podataka i podataka o visini* (podaci o površini zemlje) u CAD crtež kako bi se vizuelizovala područja na kojima se projekti nalaze.

Kombinovanje geoprostornih podataka širom sveta za puteve, železnice i zgrade je još jedna dodatna vrednost, koja omogućava korisnicima da re-kreiraju postojeća izgrađena okruženja u oblastima od interesa.

Možete da izvozite vaše 3D projekte direktno u Google Earth i kreirate brze i tačne vizuelizacije na lokacijama projekata.

*Google maps i OpenStreetMap podaci su podržani!

Alati za projektovanje geometrije koloseka

Ferrovia nudi širok opseg naprednih alata za projektovanje i uređivanje geometrije osovina i nivelete železnice. Tu spadaju: P(V)I projektovanje, pomoćni i plutajući elementi, paralelno prikazivanje osa i konverzija postojećih CAD polilinija u elemente ose.

Prelazne krivine

Ferrovia podržava različite tipove linearnih i nelinearnih prelaznih krivina, kao što su: klotoida, parabola, kubna parabola, modifikovana kubna parabola, češka parabola, rumunska kubna parabola, bloss, kosinusna kriva, sinusna kriva i s-kriva. Prelazne krive se primenjuju na horizontalne elemente i nadvišenja koloseka.

Skretnice

Kod projektovanja skretnica možete da koristite prednost automatskog unosa skretnica, uređivanje parametara skretnica i automatsko re-pozicioniranje skretnice pri promeni geometrije osovine. Uključeni su različiti tipovi skretnica: pravolinijske skretnice, krivolinijske skretnice, simetrične skretnice i ukrštaji. Uporedno sa unapred definisanom geometrijom skretnica, katalog skretnica pruža korisnicima mogućnost uređivanja ili dodavanja prilagođene geometrije skretnica. Izveštaji o skretnicama pružaju korisniku alate za popis parametara i vrednosti skretnica u vidu tablica, bilo u crtežu ili u eksternim datotekama.

Veze koloseka

Ferrovia omogućava kreiranje kolosečnih veza između paralelenih i neparalelnih železničkih koloseka u tangenti ili krivini. Prednost korišćenja istih ili različitih tipova skretnica za vezu između koloseka, pruža korisnicima širok spektar geometrijskih opcija za postavljanje železničkih veza u ograničenim mogućnostima projektovanja. Detaljno projektovanje i uređivanje vertikalnih veza u poprečnim profilima dodaje vrednost sveobuhvatnoj, ali i komfornoj upotrebi Ferrovia alata za vezu koloseka.

Projektovanje poprečnih profila i mogućnosti uređivanja

Ferrovia omogućava detaljno projektovanje i uređivanje elemenata poprečnih profila koloseka. Korisniku su na raspolaganju unapred definisane baze karakterističnih preseka, koje se mogu dopuniti radi automatizacije projektovanja poprečnih profila i kreiranja 3D modela železnice.

3D model železnice

3D modeli železnice mogu biti kreirani kao 3D površine ili kao 3D solid modeli. 3D površinski model železnice može biti automatski generisan iz 3D poprečnih profila koloseka i digitalnog modela terena, ili se može kreirati pomoću grading funkcije. 3D solid model se kreira na osnovu poprečnih profila, gde se mogu definisati materijali i količine kao dodatni podaci. Mogu se predstaviti takođe i 3D solid tuneli, mostovi i slični objekti. Solid objekti se mogu poravnati sa krivinama i prelaznim krivinama. Svi solid modeli, uključujući i proširene podatke, mogu se uvesti u Autodesk InfraWorks, Navisworks a zatim koristiti u različitim BIM tokovima rada.

Proračun količine materijala (QTO)

Ferrovia sadrži alate za proračune količina materijala po poprečnim profilima i za proračune ukupne količine. Podaci o količini se mogu izvesti u tekstualne datoteke i uvesti u eksterne softvere za procenu i analizu troškova.

Dijagram nasipa/iskopa (Mass Haul Diagram)

Dijagram koji predstavlja grafički prikaz transporta materijala na planiranom gradilištu. Dijagram pomaže projektantima da razumeju odnos nasipnog i iskopnog materijala i uporede ekonomsku isplativost.

Alati za projektovanje puteva

Ferrovia Ultimate paket uključuje alate za projektovanje puteva, koji dolaze sa alatima za putne i železničke ukrštaje, projektovanje nadvožnjaka i podvožnjaka, projektovanje pristupnih puteva pri pristupu železničkoj infrastrukturi, alata za projektovanja urbanih saobraćajnica sa tramvajskim linijama i drugo.

Analiza horizontalne i vertikalne regresije

Ferrovia nudi napredna i sveobuhvatna rešenja za horizontalne elemente i nivelete. Na osnovu različitih ulaznih geodestkih podataka i višestrukih izmenjivih parametara, automatski se generišu prelazne krivine i pravci trase, čime se korisnicima daje mogućnost kreiranja projekata za održavanje i korekciju trasa svih veličina. Generisanje pojedinačnih regresivnih elementa je takođe podržano.

Mogućnost korišćenja snimljenih podataka o postojećem stanju šina sa izmenama tačaka i isključivanjem ili uključivanjem tačaka u regresivnu analizu dovodi do značajnih unapređenja u kreiranju best-fit geometrije osovine ili profila. Sadržajan dijagram daje korisnicima detaljne informacije o krivinama, deonicama prelaza, primenjenim nadvišenjima i drugom. Svi regresivni podaci se dinamički ažuriraju kada dođe do izmena.

Analiza pomaka objekata duž koloseka i proračun zaštitnog pojasa

Alat za analizu objekata duž koloseka omogućava projektantima da provere pozicije bilo kog objekta duž koloseka kako bi se dobili podaci o udaljenosti stubova pored koloseka, ivica platformi, potpornih zidova, kontura tunela, sporednih koloseka ili ivice puta, itd.

Za potrebe korekcije koloseka i zaštitnog pojasa mogu se izračunati vrednosti pojasa na osnovu statičkih objekata duž trase (kao što su na primer stubovi nadzemne kontaktne mreže) i podataka o geodetski izmerenoj poziciji koloseka kako bi se dobili podaci o prvobitnom položaju šina.

Google Maps i Google Street View

Google Maps Import omogućava uvoz rasterskih slika i podataka o visini odabrane lokacije sa Google Maps na dwg crtež u odabranom koordinatnom sistemu. Dostupna je i funkcija Google Street View koja omogućava korisniku da interaktivno vidi izabrano područje u CAD okruženju.

Google Earth Export

Ferrovia BIM (3D solid) model putne infrastrukture može se brzo vizuelizalizovati direktno u Google Earth. To nam omogućava da predstavimo projekat u okruženju koje korisniku omogućava izuzetne vizuelne performanse.

Podržani jezici i standardi

 • Austrijski nemački
 • Češki
 • Engleski (internacionalni)
 • Nemački
 • Mađarski
 • Poljski
 • Slovenački
 • Srpski

Podržane CAD platforme

 • Autodesk® AutoCAD® 2018 - 2025 (osim AutoCAD LT)
 • Autodesk® Civil 3D® 2018 - 2025
 • BricsCAD® Pro, BIM i Ultimate V22 – V24

* Podržane su samo 64-bitne verzije

Izaberite verziju na osnovu potreba vaše kompanije

Dostupne su lokalne i mrežne licence

 • Uvoz geoprostornih podataka
 • Alat za modelovanje digitalnog modela terena (CGS Labs DMT)
 • 3D Grading
 • Podrška za Civil 3D i BricsCAD površine
 • Projektovanje osovine
 • Projektovanje uzdužnog profila
 • Projektovanje poprečnih profila
 • Projektovanje skretnica
 • Linearne i nelinearne prelazne krive
 • 3D modelovanje koloseka
 • Projektovanje tačaka/linija na uzdužni i poprečne profile
 • Alat za označavanje i dimenzionisanje
 • Proračun količina i dijagrami količina nasipa/useka
 • Interfejsi za Civil 3D objekte <-> Ferrovia
 • Regresivno projektovanje osovine i podužnog profila (Best-Fit)
 • Regresivna analiza i uređivanje osovine i podužnog profila
 • Projektovanje veza koloseka
 • Analiza pomaka objekata duž koloseka i proračun zaštitnog pojasa
 • Podrška za Plasser&Theurer
 • Podrška za 3D solid objekte
 • Uvoz Google Maps geoprostornih podataka u CAD crtež
 • Alati za projektovanje puteva
 • Alati osobina BIM objekata (menadžer/uređivač/filter)
 • Detekcija kolizija 3D/BIM objekata u AutoCAD, Civil 3D, i BricsCAD
 • Uvoz/Izvoz LandXML data
 • Uvoz/Izvoz 3D/BIM modela u IFC 4.2 format datoteke
 • Izvoz 3D modela železnice u Google Earth
 • Uvoz geoprostornih podataka
 • Alat za modelovanje digitalnog modela terena (CGS Labs DMT)
 • 3D Grading
 • Podrška za Civil 3D i BricsCAD površine
 • Projektovanje osovine
 • Projektovanje uzdužnog profila
 • Projektovanje poprečnih profila
 • Projektovanje skretnica
 • Linearne i nelinearne prelazne krive
 • 3D modelovanje koloseka
 • Projektovanje tačaka/linija na uzdužni i poprečne profile
 • Alat za označavanje i dimenzionisanje
 • Proračun količina i dijagrami količina nasipa/useka
 • Interfejsi za Civil 3D objekte <-> Ferrovia
 • Regresivno projektovanje osovine i podužnog profila (Best-Fit)
 • Regresivna analiza i uređivanje osovine i podužnog profila
 • Projektovanje veza koloseka
 • Analiza pomaka objekata duž koloseka i proračun zaštitnog pojasa
 • Podrška za Plasser&Theurer
 • Podrška za 3D solid objekte
 • Uvoz Google Maps geoprostornih podataka u CAD crtež
 • Alati za projektovanje puteva
 • Alati osobina BIM objekata (menadžer/uređivač/filter)
 • Detekcija kolizija 3D/BIM objekata u AutoCAD, Civil 3D, i BricsCAD
 • Uvoz/Izvoz LandXML data
 • Uvoz/Izvoz 3D/BIM modela u IFC 4.2 format datoteke
 • Izvoz 3D modela železnice u Google Earth
 • Uvoz geoprostornih podataka
 • Alat za modelovanje digitalnog modela terena (CGS Labs DMT)
 • 3D Grading
 • Podrška za Civil 3D i BricsCAD površine
 • Projektovanje osovine
 • Projektovanje uzdužnog profila
 • Projektovanje poprečnih profila
 • Projektovanje skretnica
 • Linearne i nelinearne prelazne krive
 • 3D modelovanje koloseka
 • Projektovanje tačaka/linija na uzdužni i poprečne profile
 • Alat za označavanje i dimenzionisanje
 • Proračun količina i dijagrami količina nasipa/useka
 • Interfejsi za Civil 3D objekte <-> Ferrovia
 • Regresivno projektovanje osovine i podužnog profila (Best-Fit)
 • Regresivna analiza i uređivanje osovine i podužnog profila
 • Projektovanje veza koloseka
 • Analiza pomaka objekata duž koloseka i proračun zaštitnog pojasa
 • Podrška za Plasser&Theurer
 • Podrška za 3D solid objekte
 • Uvoz Google Maps geoprostornih podataka u CAD crtež
 • Alati za projektovanje puteva
 • Alati osobina BIM objekata (menadžer/uređivač/filter)
 • Detekcija kolizija 3D/BIM objekata u AutoCAD, Civil 3D, i BricsCAD
 • Uvoz/Izvoz LandXML data
 • Uvoz/Izvoz 3D/BIM modela u IFC 4.2 format datoteke
 • Izvoz 3D modela železnice u Google Earth

Iznajmljivanje vs Trajne licence


Šta je bolje za mene?

Lokalna vs Mrežna licenca


Koje su razlike?

Održavanje CGS Labs softvera


Zašto je pametno imati ga?

CGS Labs finansiranje


Pristupačan način za započinjanje posla

Reference

Zajedno gradimo budućnost