BIM projektovanje puteva

Plateia je profesionalno softversko rešenje za 3D projektovanje novih i rekonstrukciju postojećih puteva. Koristeći fleksibilan i dinamički povezan model podataka, podržan je BIM proces rada i standardizovani IFC format zapisa.

Intuitivni korisnički interfejs

Korisnički interfejs i procesi rada su u saglasnosti sa inženjerskom praksom projektovanja puteva. Iz tog razloga inženjeri softver brzo nauče, korišćenje je jednostavno iako je primena opsežna.

Od ideje do projekta za izvođenje

Korisniku je na raspolaganju kompletan set alata za rešavanje svih vrsta inženjerskih zadataka. Od planiranja idejnih rešenja, kreiranja složenih 3D modela puteva i raskrsnica, izvođenja analiza, kreiranja izveštaja do izrade dokumentacije za PGD i PZI.

Karakteristike

Digitalni model terena (DMT)

Plateia podržava različite digitalne modele terena (DMT) za brzo i učinkovito projektovanje koristeći različite tipove ulaznih podataka. Sadrži sopstveni DMT alat, podržava Civil 3D teren, BricsCAD teren i osnovne 3D face objekte.

3D Kosine / Grading

Grading omogućava brzo kreiranje modela puta bez projektovanja poprečnih profila. Pomoću grading-a možemo proveriti različite varijante u 3D-u i zadovoljiti geometrijske zahteve pri projektovanju svih vrsta puteva, raskrsnica, platoa, parkinga, drugih saobraćajnih površina, rečnih korita i drugih spoljnih uređenja.

Geoprostorni podaci

Plateia pruža jedinstvenu mogućnost uvoza rasterskih podataka i podataka o visini* (podaci o površini zemlje) u CAD crtež kako bi se vizuelizovala područja na kojima se projekti nalaze. Kombinovanje geoprostornih podataka sa BIM infrastrukturnim ili arhitektonskim modelima nudi atraktivne vizuelizacije i mogućnost analize.

Dostupnost geoprostornih podataka širom sveta za puteve, železnice i zgrade je još jedna dodatna vrednost, koja omogućava korisnicima da re-kreiraju postojeća izgrađena okruženja u oblastima od interesa. Možete da izvozite vaše 3D projekte direktno u Google Earth i kreirate brze i tačne vizuelizacija na lokacijama projekata.

*Google maps i OpenStreetMap podaci su podržani!

Uređivanje geometrije ose i nivelete puta

Plateia pruža širok raspon naprednih alata za projektovanje i uređivanje geometrije ose i nivelete puta. Poseduje takođe i alate za projektovanje rekonstrukcija puteva sa automatskim iscrtavanjem geometrije ose i nivelete uz pomoć metode prilagođavanja ulaznim geodetskim podacima te alatima za izračune pri rehabilitaciji odnosno izračun odgovarajućeg iskopa.

Uređivanje poprečnih nagiba

Plateia omogućava napredne metode proračuna i uređenja poprečnih nagiba. Korisnik može birati između različitih načina proračuna, proračun nagiba puta u skladu sa Evropskim standardima kao i sa Američkim standardom AASHTO.

Raskrsnice i kružne raskrsnice

Plateia nudi funkcionalnost za automatizovano kreiranje raskrsnica i kružnih raskrsnica, automatskim prilagođavanjem nivelete i poprečnih nagiba sporedne ose u odnosu na glavnu osovinu. Softver automatski iscrtava i osovine i podužne profile ulaza/izlaza u raskrsnici.

3D model putne infrastrukture

Plateia omogućava precizno kreiranje 3D/BIM modela puta. Modeli mogu biti kreirani kao 3D solid objekti sa meta podacima i/ili kao površine. Plateia svaki projekat kreiran pomoću Civil 3D softvera ili drugih softverskih rešenja može brzo pretvoriti u BIM model putne infrastrukture.

Omogućava takođe brzu izradu 3D solid linijskih elemenata, kao što su mostovi, tuneli, elementi pored puta, propusti i drugo. 3D solid modele možemo da izvozimo u standardizovanom IFC formatu i da ih koristimo u bilo kom BIM softveru ili pregledaču, koji podržava uvoz IFC formata.

Projektovanje poprečnih profila i mogućnosti uređivanja

Plateia omogućava detaljno projektovanje i uređivanje elemenata poprečnih preseka puta. Korisnicima su na raspolaganju unapred definisane baze karakterističnih preseka, koje možemo dopuniti i sa tim automatizovati projektovanja poprečnih profila i izradu 3D modela puta.

U svakom preseku možemo nacrtati bilo koji broj paralelnih kolovoza, koloseka, rečnih kanala, cevi i drugih infrastrukturnih objekata.

Proračun količine materijala za dobijanje predmera

Plateia sadrži alate za proračune količine materijala po poprečnim profilima i za proračune ukupnih količina. Podaci o količini se mogu izvesti u tekstualne datoteke i uvesti u druge softvere za izradu predračuna. Takođe obuhvata alat za kreiranje dijagrama količina nasipa/useka.

Pregledne berme i zaustavna preglednost

Alati za izračun pregledne berme i zaustavne preglednosti se takođe nalaze u softveru. Program izračunava zaustavnu razdaljinu na osnovu zadate računske brzine i podužnog nagiba puta definisanog prema standardu.

Plateia nudi napredna i sveobuhvatna rešenja za proračun osovine i nivelete na osnovu geodetskih snimaka postojećeg stanja puta, kao i rešenja za proračun rehabilitacije puta.

Pomoću metode najboljeg prilagođavanja softver automatski izračuna i nacrta osovinu puta sa glavnim elementima i niveletu. Na osnovu izračunatog postojećeg poprečnog nagiba kolovoza puta i visine nivelete u presecima, alat nam daje podatke o minimalnoj visini presvlačenja te izračun količine materijala potrebnog za rekonstrukciju puta.

SRPSKI Pravilnik o uslovima koje sa aspekta bezbednosti saobraćaja moraju da ispunjavaju putni oobjekti i drugi elementi javnog puta, Službeni glasnik RS, br 50/2011; JUS (UL SFRJ 35/939, 26.06.1981
BOSANSKI Smjernice za projektovaje, građenje, održavanje i nadzor na putevima, 2005.
AUSTRIJSKI Österreichischen Richtlinien für Linienführung von Straßen RVS 3.23.
ČEŠKI Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6101
HRVATSKI Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN br. 110/01)
NEMAČKI Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, RAL 2012, RAA-2008, RASt-06
POLSKI Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, DU 43/1999 Rizp. 430
SLOVENAČKI Pravilnik o projektiranju cest, UL RS 91/9303, 14.10.2005
MAĐARSKI Delimično implementirano.
Kontaktirajte nas za informacije o drugim standardima!

Autosign je profesionalno softversko rešenje za projektovanje 2D/3D saobraćajnih znakova i oznaka na putevima u AutoCAD, Civil 3D ili BricsCAD. Kreira detaljne projekte, izveštaje i realistične 3D vizuelizacije. Autosign uključuje nekoliko nacionalnih baza saobraćajnih znakova i oznaka na putevima.

*Autosign je dostupan u Plateia Ultimate i Professional verziji.

Autopath je profesionalno softersko rešenje za analizu prohodnosti i kretanja vozila. Pomoću njega možete lako i brzo simulirate manevre vozila i proveriti prevoznost svih tipova projekata saobraćajnica: na putevima, raskrsnicama, kružnim raskrsnicama, zavojima, podvožnjacima, nadvožnjacima,…

*Autopath je dostupan u Plateia Ultimate verziji.

Google Maps i Google Street View

Google Maps Import omogućava uvoz rasterskih slika i visinskih podataka odabrane lokacije sa Google Maps u DWG crtež u željenom koordinatnom sistemu. Dostupna je i funkcija Google Street View koja omogućava korisniku da interaktivno vidi izabrano područje u CAD okruženju.

Google Earth Export

Plateia BIM (3D solid) model putne infrastrukture može se lako vizuelizovati direktno u Google Earth. To omogućava da se projekat predstavi u okruženju koje korisniku omogućava lakšu vizuelnu predstavu.

CGS Labs softverska rešenja pružaju podršku za BIM podatke koja nije ograničena CAD platformom koja se koristi. 3D modeli puteva, železnica i rečnih kanala generisani su kao detaljni 3D solid objekti sa proširenim BIM metapodacima vezanim za objekte, ili kao više površina za upotrebu sa računarski vođenim mašinama, itd.

Plateia nudi menadžer osobina za dodavanje i izmenu osobina podataka 3D solida, što omogućava kompatibilnost sa COBie (Construction Operations Building Information Exchange).

Plateia 3D modeli i atributi podataka se mogu izvesti u IFC datoteke. Izvoz u IFC format se redovno ažurira u skladu sa buildingSMART međunarodnim specifikacijama.

Alat Analiza kolizija omogućava projektantima da nađu moguće kolizije između označenih 3D solid objekata unutar samog crteža što štedi vreme potrebno za izvoz modela i kreiranja analize kolizija u trećoj aplikaciji izvan CAD okruženja.

Podržani jezici i standardi

 • Austrijski nemački
 • Češki
 • Engleski (internacionalni)
 • Engleski (USA-AASHTO)
 • Hrvatski
 • Bosanski
 • Mađarski
 • Nemački
 • Poljski
 • Slovenački
 • Srpski

Podržane CAD platforme

 • Autodesk® AutoCAD® 2018 - 2025 (osim AutoCAD LT)
 • Autodesk® Civil 3D® 2018 - 2025
 • BricsCAD® Pro, BIM i Ultimate V22 – V24

* Podržane su samo 64-bitne verzije

Izaberite verziju na osnovu potreba vaše kompanije

Dostupne su lokalne i mrežne licence

 • Uvoz geodetskih podataka
 • Alat za modelovanje digitalnog terena (CGS Labs DTM)
 • 3D Grading
 • Podrška za Civil 3D i BricsCAD površine
 • Projektovanje osovine
 • Projektovanje podužnih profila
 • Projektovanje poprečnih profila
 • Poprečni nagibi
 • 3D modelovanje puta
 • Projektovanje tačaka/linija na podužni profil i poprečne profile
 • Alati za označavanje i dimenzionisanje
 • Analiza preglednosti i zaustavne preglednosti
 • Proračun količina i dijagram količina nasipa i useka
 • 2D/3D projektovanje raskrsnica
 • Projektovanje kružnih raskrsnica
 • Projektovanje ostrva raskrsnica
 • Skretaji i traktrise
 • Interfejsi (Civil 3D objekti – Plateia)
 • Regresivno projektovanje osovine i podužnog profila (Best-Fit)
 • Regresivna analiza i uređivanje osovine i podužnog profila
 • Analiza horizontalnog pomaka
 • Uvoz Google maps geoprostornih podataka u CAD crtež
 • Projektovanje 2D saobraćajnih znakova i oznaka na putevima (Autosign Professional)
 • Projektovanje 3D/BIM saobraćajnih znakova i oznaka na putevima i vizuelizacija (Autosign Ultimate)
 • Analiza prohodnosti i kretanja vozila (Autopath Professional)
 • Podrška za 3D solid objekte
 • Alati osobina BIM objekata (upravljač/uređivač/filter)
 • Detekcija kolizija 3D/BIM objekata u AutoCAD, Civil 3D, i BricsCAD
 • Uvoz/Izvoz LandXML podataka
 • Uvoz/Izvoz 3D/BIM modela u IFC 4.2 formatu datoteke
 • Izvoz 3D modela puteva u Google Earth
 • Uvoz geodetskih podataka
 • Alat za modelovanje digitalnog terena (CGS Labs DTM)
 • 3D Grading
 • Podrška za Civil 3D i BricsCAD površine
 • Projektovanje osovine
 • Projektovanje podužnih profila
 • Projektovanje poprečnih profila
 • Poprečni nagibi
 • 3D modelovanje puta
 • Projektovanje tačaka/linija na podužni profil i poprečne profile
 • Alati za označavanje i dimenzionisanje
 • Analiza preglednosti i zaustavne preglednosti
 • Proračun količina i dijagram količina nasipa i useka
 • 2D/3D projektovanje raskrsnica
 • Projektovanje kružnih raskrsnica
 • Projektovanje ostrva raskrsnica
 • Skretaji i traktrise
 • Interfejsi (Civil 3D objekti – Plateia)
 • Regresivno projektovanje osovine i podužnog profila (Best-Fit)
 • Regresivna analiza i uređivanje osovine i podužnog profila
 • Analiza horizontalnog pomaka
 • Uvoz Google maps geoprostornih podataka u CAD crtež
 • Projektovanje 2D saobraćajnih znakova i oznaka na putevima (Autosign Professional)
 • Projektovanje 3D/BIM saobraćajnih znakova i oznaka na putevima i vizuelizacija (Autosign Ultimate)
 • Analiza prohodnosti i kretanja vozila (Autopath Professional)
 • Podrška za 3D solid objekte
 • Alati osobina BIM objekata (upravljač/uređivač/filter)
 • Detekcija kolizija 3D/BIM objekata u AutoCAD, Civil 3D, i BricsCAD
 • Uvoz/Izvoz LandXML podataka
 • Uvoz/Izvoz 3D/BIM modela u IFC 4.2 formatu datoteke
 • Izvoz 3D modela puteva u Google Earth
 • Uvoz geodetskih podataka
 • Alat za modelovanje digitalnog terena (CGS Labs DTM)
 • 3D Grading
 • Podrška za Civil 3D i BricsCAD površine
 • Projektovanje osovine
 • Projektovanje podužnih profila
 • Projektovanje poprečnih profila
 • Poprečni nagibi
 • 3D modelovanje puta
 • Projektovanje tačaka/linija na podužni profil i poprečne profile
 • Alati za označavanje i dimenzionisanje
 • Analiza preglednosti i zaustavne preglednosti
 • Proračun količina i dijagram količina nasipa i useka
 • 2D/3D projektovanje raskrsnica
 • Projektovanje kružnih raskrsnica
 • Projektovanje ostrva raskrsnica
 • Skretaji i traktrise
 • Interfejsi (Civil 3D objekti – Plateia)
 • Regresivno projektovanje osovine i podužnog profila (Best-Fit)
 • Regresivna analiza i uređivanje osovine i podužnog profila
 • Analiza horizontalnog pomaka
 • Uvoz Google maps geoprostornih podataka u CAD crtež
 • Projektovanje 2D saobraćajnih znakova i oznaka na putevima (Autosign Professional)
 • Projektovanje 3D/BIM saobraćajnih znakova i oznaka na putevima i vizuelizacija (Autosign Ultimate)
 • Analiza prohodnosti i kretanja vozila (Autopath Professional)
 • Podrška za 3D solid objekte
 • Alati osobina BIM objekata (upravljač/uređivač/filter)
 • Detekcija kolizija 3D/BIM objekata u AutoCAD, Civil 3D, i BricsCAD
 • Uvoz/Izvoz LandXML podataka
 • Uvoz/Izvoz 3D/BIM modela u IFC 4.2 formatu datoteke
 • Izvoz 3D modela puteva u Google Earth

Iznajmljivanje vs Trajne licence


Šta je bolje za mene?

Lokalna vs Mrežna licenca


Koje su razlike?

Održavanje CGS Labs softvera


Zašto je pametno imati ga?

CGS Labs finansiranje


Pristupačan način za započinjanje posla

Reference

Zajedno gradimo bodućnost